Algemene voorwaarden

Zakelijk

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookie beleid (eveneens op deze website te vinden) zijn van toepassing als u gebruik maakt van de webshop en bestellingen en aankopen doet via de webshop.

1.2 Deze webshop is uitsluitend bestemd voor bedrijven, verenigingen en stichtingen die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en beschikken over een geldig KvK-nummer.

1.3 Gebruikersnaam en wachtwoord mogen uitsluitend worden gebruikt door de onderneming of instelling aan wie de gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt. Indien u een bestelling plaatst namens een bedrijf of instelling, staat u ervoor in dat u hiertoe bevoegd bent.

1.4 Door gebruikmaking van de webshop gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.5 Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

2. Identiteit van de verkoper, contactgegevens en bevoegdheid
2.1 Sir Joe (hierna “wij” of “Sir Joe”) gevestigd te Utrecht, en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30024744.

3. Onze Producten
3.1 Om te kunnen bestellen, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn.

3.2 De actuele prijzen van onze producten en/of diensten vindt u in de webshop.
Indien u niet akkoord gaat met het totaalbedrag, dient u de bestelprocedure af te breken.

3.3 Het is mogelijk dat voor onze producten en/of de totale bestelling minimale en/of maximale bestelhoeveelheden gelden. Deze hoeveelheden staan aangegeven in de webshop.

3.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling
4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw betaling hebben ontvangen. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.

4.2 Betaling is uitsluitend mogelijk via iDEAL en TIKKIE Supersnel Betalen. De algemene voorwaarden van iDEAL en van TIKKIE Supersnel Betalen zijn van toepassing op het gehele betalingsproces.

4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

4.4 Na ontvangst van de betaling zenden wij een bevestiging per e-mail (de “Orderbevestiging”). De Orderbevestiging bevat de essentiële elementen van de overeenkomst. U kunt de Orderbevestiging afdrukken en opslaan. Als u geen Orderbevestiging ontvangt binnen één werkdag nadat u hebt betaald via iDEAL of TIKKIE, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@sirjoe.nl

4.5 Wij behouden ons het recht voor - binnen de wettelijke kaders – een onderzoek in te stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

4.6 Voor alle producten in de app geldt leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u telefonisch op de hoogte stellen.

5. Aflevering
5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat uw bedrijf of instelling in een eerder stadium aan ons kenbaar heeft gemaakt of dat u heeft ingevuld bij het plaatsen van de bestelling.

5.2 De bezorging wordt niet door Sir Joe uitgevoerd maar door een derde, zijnde een post- of koeriersbedrijf of groothandel waarmee Sir Joe leveringsafspraken heeft. Sir Joe is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten door deze derden of daarvoor werkzame personen. Sir Joe is niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.

5.3 Alle opgegeven data en tijdstippen voor aflevering zijn indicatief.

5.4 U bent verplicht de aan u ter aflevering aangeboden goederen in ontvangst te nemen. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.

5.5 Indien u verkiest niet bij de aflevering aanwezig te zijn, worden wij geacht de op de afleverbon en Orderbevestiging vermelde goederen in de vermelde hoeveelheden te hebben (af)geleverd. Een van het vestigingsadres afwijkend factuur- of afleveradres geldt voor alle aangelegenheden betreffende leveranties en de toepassing van de voorwaarden als uw filiaal.

5.6 Het risico van de goederen en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor rekening van u. Vervoer of verplaatsing binnen de bedrijfsruimten van u is niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschiedt voor risico van u.

5.7 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

6. Inspectie en klachten
6.1 U bent gehouden om onmiddellijk na aflevering van de goederen deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken dienen direct te worden vermeld aan de bezorger onder opgaaf van redenen en het ordernummer waaronder de betreffende goederen zijn geleverd. U zult de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van ons houden. Bij gebreke daarvan wordt u geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.

6.2 Klachten betreffende de geleverde goederen hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen 24 uur na aflevering van de goederen schriftelijk bij ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. U zult de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van ons houden.

6.3 Indien wij van oordeel zijn dat een klacht gegrond is, zijn wij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering, zonder dat u aanspraak heeft op enige (schade)vergoeding.

6.4 Het indienen van een klacht is nimmer grond voor opschorting en/of verrekening van de betalingsverplichtingen van u jegens Sir Joe.

7. Eigendomsvoorbehoud/retouremballage
7.1 Alle door Sir Joe geleverde producten blijven haar eigendom totdat u de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan. U hebt echter het recht de producten in het kader van uw normale bedrijfsvoering te verkopen. De retouremballage, waaronder partijen begrijpen de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen, wordt niet uw eigendom, ondanks de betaling van het statiegeld voor deze emballage door de wederpartij. Het is niet toegestaan de (retour)emballage te hervullen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is. Sir Joe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (retour)emballage.

8. Statiegeld emballage/vergoeding behandeling retouremballage
8.1 Voor de retouremballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) geheven, overeenkomstig de door Sir Joe bekend gemaakte tarieven. Statiegeld is niet te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage. Bij de aflevering van via de app gedane bestellingen is Sir Joe en/of haar post- of koeriersbedrijf of groothandel die de aflevering verzorgt niet gehouden retouremballage in te nemen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 De inhoud van deze webshop, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sir Joe of de betreffende rechthebbende.

9.2 U mag deze webshop uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sir Joe is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze webshop en de aangeboden producten, diensten en software, kan Sir Joe niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. Sir Joe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop, (on)bereikbaarheid van de webshop of ter beschikking gestelde programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via deze webshop. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Sir Joe gelden eveneens voor alle door Sir Joe ingeschakelde hulppersonen en derden.

10.2 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Sir Joe staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

10.3 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de webshop en eventuele bestanden die via de webshop worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

10.4 Afbeeldingen in de webshop zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

11. Vrijwaring
11.1 Door gebruik te maken van de webshop vrijwaart u Sir Joe van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

12. Overige bepalingen
12.1 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u Sir Joe
verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of
onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder

12.2 Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de
daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

12.3 De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair
schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

13. Slotbepalingen
13.1 Sir Joe mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

13.2 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Consumenten

Algemene Consumentenvoorwaarden Webwinkel Sir Joe

Artikel 1 – Gegevens Sir Joe

Sir Joe

Europalaan 100, 3526KS, Utrecht;

Telefoonnummer: +31 6 1766 51 09 (10:00 – 16:00

E-mailadres: info@sirjoe.nl

KvK-nummer: 30024744

Btw-identificatienummer: NL001226411B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sir Joe en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sir Joe en de consument.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Sir Joe is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden pro-ducten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sir Joe niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Elk aanbod bevat:

· de prijs inclusief belastingen;

· de kosten van verzending;

· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen;

· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

· de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

· de termijn voor aanvaarding van het aanbod

· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

· of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van acceptatie door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daar-bij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd bevestigt Sir Joe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sir Joe is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sir Joe passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sir Joe daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Sir Joe kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van be-lang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sir Joe

op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van vol-doende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de ver-pakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sir Joe re-tourneren, conform de door Sir Joe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sir Joe. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een modelformulier. Nadat de con-sument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een be-wijs van verzending.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal Sir Joe dit bedrag zo spoedig moge-lijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voor-waarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de-zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Sir Joe kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals om-schreven in lid 2 en 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor pro-ducten:

· die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

· die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten. Voor de gevolgen van kennelij-ke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en is Sir Joe niet gehouden het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. Sir Joe staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na leve-ring aan Sir Joe schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

3. De garantie geldt niet indien:

· de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Sir Joe en/of op de verpakking behandeld zijn;

· de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste ma-terialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Sir Joe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sir Joe kenbaar heeft ge-maakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Sir Joe ge-accepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezor-ging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestel-ling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeen-komst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadever-goeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Sir Joe het bedrag dat de con-sument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sir Joe zich inspan-nen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt gele-verd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Sir Joe.

Artikel 12 - Betaling

1. Betaling dient voorafgaand aan de levering van de producten te geschieden.

Artikel 13 - Klachten

1. Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sir Joe, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Sir Joe ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwer-kingstijd vraagt, wordt door Sir Joe binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig ant-woord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Sir Joe.

5. Een klacht schort de verplichtingen van Sir Joe niet op, tenzij Sir Joe schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sir Joe, zal Sir Joe naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Sir Joe en de consument waarop deze algemene voorwaar-den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.